Regulamin

  -  Regulamin

Regulamin

Regulamin

Strony Internetowe
Projekty Graficzne
Druk, Poligrafia
Regulamin
Jakby to było?
Gdyby ktoś podarował Tobie czas, dokładnie tyle czasu ile go potrzebujesz? Brzmi ciekawie?
A gdyby dołożyć do tego jeszcze spełnione cele, marzenia, udany dzień?
Wyobraź sobie, że każdego dnia inwestujesz w realizację takiego podarunku dla siebie 5-10 minut,
a potem to, ile zwrotnie dostajesz zależy już tylko do Ciebie.

Zaprojektowaliśmy dla Ciebie planner w prostej formie tak, aby wesprzeć Ciebie
w zaplanowaniu dobrego, udanego dnia niezależnie od tego czym się zajmujesz.

W wersji Light naszego plannera odnajdziesz miejsce na plan dnia, listę rzeczy
do zrobienia, telefonów i maili do wykonania, to co najważniejsze na dany dzień
i miejsce na notatkę. Planner przypomni Ci o czymś ważnym dla siebie i o tym,
by pić potrzebną do dobrego funkcjonowania wodę. Chyba, że nie wyobrażasz
sobie dnia bez kawy – to Ty decydujesz.

Datę w naszym plannerze uzupełniasz sam. Możesz więc rozpocząć pracę
z plannerem w dowolnej chwili w roku.

Nasz planner jest uniwersalny, dzięki czemu możesz wykorzystać go w dowolnej
sytuacji życiowej. Sprawdzi się zarówno w przygotowaniach do matury czy sesji
na studiach jak i w organizacji wymarzonego ślubu, pracy biurowej czy własnej
działalności. Kiedy lubisz kontrolować swój czas i zadania oraz analizować
postępy, a także po prostu wtedy, gdy niezbędne jest rozpisanie planu dnia
i zajęć dla siebie i rodziny.

Jeśli natomiast Twoje zawodowe lub życiowe obowiązki wymagają od Ciebie
zorganizowania zarówno spotkań, ważnych wydarzeń jak i treningu, to właśnie
dla Ciebie przygotowaliśmy wersję Bold. W niej kalendarz występuje w formie
wkładki, którą możesz umieścić w kieszeni znajdującej się na odwrocie okładki,
ale jednocześnie można go wyjąć i używać samodzielnie.
Tą wersję łączy w całość wyjątkowa twarda okładka, której narożniki zostały
dodatkowo zabezpieczone metalowymi okuciami.
Każdy planner w wersji Bold posiada funkcjonalną zakładkę, która sprawdzi się
przy zaznaczaniu ważnego dla Ciebie na daną chwilę miejsca. Dodatkowo chcąc
zwiększyć funkcjonalność tej wersji plannera wyposażyliśmy go w gumkę, dzięki
której zamkniesz planner i zabezpieczysz swoje notatki.

Do każdego plannera zarówno w wersji Bold jak i Light dodajemy Certyfikat Zakupu,
który jest podziękowaniem za zaufanie i wybór naszego produktu oraz gwarancją
najwyższej jakości, gdyż wierzymy mocno, że użytkowanie plannera przyniesie Ci
satysfakcję i pomoże spełniać to, co dla Ciebie ważne.
W czym tkwi sekret odzyskanego czasu?
To proste! Jeśli poświęcasz kilka minut dziennie na zaplanowanie zadań i czynności w rzeczywistości oszczędzasz czas.
A jeżeli do tego notujesz swoje myśli wykonujesz już pierwsze działanie ku temu, aby cel został spełniony.
Potem już tylko działasz pamiętając o wszystkim, co ważne i zaznaczasz to, co zostało zrobione
spełniając tym samym swoje cele, swoje marzenia i swoje projekty. To Ty jesteś tym, który podarowuje czas.
Sukces jest wtedy naturalną konsekwencją, a spełnienie i radość życia wartością dodaną.

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Tryb postępowania reklamacyjnego
X. Prawo odstąpienia od umowy
XI. Własność intelektualna
XII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem zaplanujswojsukces.pl prowadzony jest przez Julię Haberską wykonującą działalność gospodarczą pod firmą VIDIGO Julia Haberska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. 3 Maja 3/5/9, 87-800 Włocławek oraz adres do doręczeń: ul. Grasera 11/10, 87-100 Toruń, NIP: 8882912717, REGON: 362576923, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], tel. +48 508 430 221
 2. Sklep zaplanujswojsukces.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep zaplanujswojsukces.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu zaplanujswojsukces.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep zaplanujswojsukces.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski wyłącznie na rzecz Konsumentów.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  a)  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  b)  Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  c)  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( U. 2014 poz. 827),

 

II. DEFINICJE

 

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej zaplanujswojsukces.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej zaplanujswojsukces.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem zaplanujswojsukces.pl
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Julia Haberska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą VIDIGO Julia Haberska, ul. 3 Maja 3/5/9, 87-800 Włocławek, NIP: 8882912717, REGON: 362576923.
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 15. NEWSLETTER– Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a)  zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  b)  prowadzenie Konta w Sklepie,
  c)  korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  a)  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  b)  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  c)  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a)  komputer z dostępem do Internetu,
  b)  dostęp do poczty elektronicznej,
  c)  przeglądarka internetowa,
  d)  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  a)  Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  b)  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  –  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  –  oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  –  pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  –  niniejszy Regulamin.
  c)  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 2. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9.00 do 16.00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta,będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 3. Zamówienia można składać:
  a)  poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep zaplanujswojsukces.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
  b)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon niefiskalny), który będzie dołączany do przesyłki. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

 

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a)  płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) 
  płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.
 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  33 1020 5170 0000 1902 0150 0123 (PKO Bank Polski S.A.), VIDIGO Julia Haberska, ul. 3 Maja 3/5/9, 87-800 Włocławek, NIP: 8882912717. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub doręczane do paczkomatu InPost wyłącznie na terenie Polski.
 3. W celu realizacji wysyłki zagranicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  a)  Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
  b)  Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Przesyłki kurierskie w 99% są doręczane następnego dnia roboczego od nadania.

 

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  a)  Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  b)  Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
  c)  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  d)  Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  a)  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  b)  Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Grasera 11/10, 87-100 Toruń.
  c)  W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  d)  Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul.  Grasera 11/10, 87-100 Toruń.
  e)  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  f)  W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  a)  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
  b)  W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  c)  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  d)  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  a)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.zaplanujswojsukces.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Julii Haberskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą VIDIGO Julia Haberska, adres miejsca wykonywania działalności: ul. 3 Maja 3/5 lok. 9, 87-800 Włocławek, adres do doręczeń: Grasera 11/10, 87-100 Toruń, NIP: 8882912717, REGON: 362576923. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony zaplanujswojsukces.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.zaplanujswojsukces.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  a)  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  b)  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wszystkie zamówienia złożone od niedzieli 16 czerwca
do wtorku 25 czerwca zostaną wysłane po 26 czerwca 2019